تصویر ثابت

پرکن،سیلکن و دربند گالن و دبه پلی اتیلن