تكنولوژي توليد و تهيه آبليمو

[columns] [column layout=”two”] ميوه ليمو ترشي كه توسط واحد خريد مواد اوليه كارخانه خريداري شد پس از تحويل به كارخانه در سيلوي ليمو تخليه مي شود و در صورتي كه سيلوي ليمو كاملا پر از ليمو باشد و يادر صورت عدم وجود سيلوي ليمو ،ليمو ترش در فضاي باز و در معرض نور آفتاب تخليه […]